”Hamnstyrelsen har nu afgifvit begärdt förnyadt utlåtande rörande ombyggnad af Rosenlundsbron och förordar det af byggnadschefen gjorda förslaget om en fast tvåspannsbro af 18 meters bredd, med iakttagande att brobanan belägges med träkubbar på betong, hvilken beläggningsmetod, enligt hvad erfarenhet å andra orter visat, är betydligt hållbarare och i längden ekonomiskt fördelaktigare än den hittills å ett flertal broar här i staden använda plankbeläggningen. Hamnstyrelsen hemställer alltså, att stadsfullmäktige måtte besluta, att Rosenlundsbron skall under år 1903 ombyggas till fast bro i hufvudsaklig öfverensstämmelse med det af byggnadschefen afgifna förslaget till tvåspannsbro med 18 meters bredd, samt at denna brobyggnad, till beräknad konstand af 106,000 kr., skall i hamnstyrelsens förslag till utgifter och inkomster för 1903 upptagas bland beslutande arbeten.” (Ur: Göteborgs-Posten 26 augusti 1902)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Hvitfeldtsplatsen, 1901.