”I Trädgårdsföreningens park gifves i afton en extrakonsert af och till förmån för Beyerbockska kapellets medlemmar. Det i dagens n:r införda programmet är efter vanligheten godt, som man finner, och upptager äfven ett par här förut ej gifna nummer. Då väderlekens allt mer och mer höstlika anstrykning utan tifvel snart nog lägger hinder i vägen för alla förlustelser i fria luften, gissa vi att allmänheten skall begagna detta tillfälle att bringa det utmärkta kapellet en välförtjent hyllning.” (Ur: Göteborgs-Posten 14 september 1870)

Bilden i sidhuvudet och nedan är hämtad ur Göteborgs-Posten 14 september 1870.