”De båda unga björnar, som skänkts till Slottsskogen af grosshandlanden Moritz Frænkel, ha nu installerats i sin nya bostad, som utsprängts i östra sidan af en liten bärghäll strax bakom gamla restaurationen. Intill denna bärgsgrotta, som får sitt ljus från en med tätt, kraftigt järngaller försedd öppning och som gjorts så inbjudande för de små nallarne som möjligt, ha dessa en rymlig tummelplats i en järnbur, som genom skjutbar grund står i förbindelse med grottan. Järnburken är närmast att likna vid en jättestor fågelbur, hvars ena sidan utgöres af bärgssidan och hvars pinnar ersatts af en i buren upprest ek. Området bakom buren är genom stängsel, som löper efter bärghällens krön, afstängdt för att förhindra att allt för äfventyrslysten ungdom skall kunna praktisera sig ut på burens tak.

I lördags var buren färdig och togs genast i besittning af de lekfulla björnungarne. I går kunde de, tack vare det vackra vädret, glädja sig åt ett storartadt besök af en mängd skådelystet folk. Stora skaror trängdes under hela gårdagen kring grottan och buren. Björnarne ägnade till en början föga uppmärksamhet åt dem, utan roade sig så godt sig göra lät med små putslustigheter, såsom att puffa hvarandra i den vattenbassäng, som murats i bärget, kärvänligt kringklappa hvarandra, som barn ibland för sed hafva. Att klättra i eken tyckes ännu vara en opröfvad sport för dem. Frampå middagen syntes de ha funnit åskådarekretsen alltför påhängsen och intogo så småningom en kontemplativ ställning, ur hvilken icke ens de läckraste morötter, som bjödos dem, kunde locka dem.” (Ur: Göteborgs-Posten 15 september 1902)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Digitalt museum: Slottsskogen, Björngårdsvillan.