”Domkyrkans nya annex i Landala, invigdes i går af domprosten Rosell.

Det lilla vackra, ljusa kapellet blef snart till trängsel fyldt af en högtidsklädd skara. Sedan sången tystnat trädde domprosten Rosell, assisterad af lektorn teol. Dr Ullman, kyrkoherdarne Klingstedt och Lindeberg samt stadskomminister Hallén, framför altaret och höll invigningstalet öfver texten: ”För de fattige varder predikadt evangelium”.

Härefter upplästes för tillfället lämpliga ställen ur skriften af invigningsförrättarne och assistenterna, hvarpå följde den i kyrkolagen påbjudna förmaningen till församlingen. Den högtidliga akten slöt med psalmsång, Fader vår och Välsignelsen.

Efter invigningen hölls högmessogudstjenst af stadskomminister Hallén, som med anledning af dagens text predikade öfver ämnet: ”En vigtig angelägenhet för Jesu trogna att under den andliga trängseln lofva Gud”.

Kapellet, som är byggt af trä, är ljust och trefligt samt försedt med altare, predikstol och beqväma sittplatser. Orgel och kyrkoklocka finnas.” (Ur: Göteborgs-Posten 12 oktober 1885)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Kapellplatsen 1890-talet.