”Trettio år ha i höst förflutit sedan sällskapet Småfåglarnes vänner började anläggandet af Fågelroparken på Hisingen i närheten af Färjenäs. Stora förhoppningar knötos till denna plantering. Med osparad möda ägnade sig framför andra den kände djurskyddsvännen C.G. Svensson åt Fågelroanläggningen, Hisingssidans Slottsskog, som det på visst sätt redan är. Nu är den kala ljungmarken förvandlad till en vacker park, af hvilken under vårdande händer kan bli något stort.

I en liten idyllisk vrå i Fågelro samlade sig i lördags e.m. en del djurskyddsvänner, medkämpar till Fågelroparkens skapare, för att ägna honom en vacker gärd af hylling.

Å en bärghäll hade hans minne hugfästs. Däröfver hängde täckelset, som det var meningen att nu låta falla.

’Stilla skuggor’ tonade först, uppstämd af en kvartett. Djurskyddsföreningens ordförande konsul Axel Idström trädde därefter fram till stenen.

’Vi ha i dag hitkommit – sade han – för att fira minnet af en för oss alla kär gammal vän. Alla som närmare kände den värderade djurskyddsveteranen ha i våra hjärtan tacksamt bevarat minnet af hans person och hans goda gärningar, men för att kommande generation ej må glömma honom ha vi låtit i graniten inhugga hans namn.’

Så bjöd talaren täckelset falla och i bärget lästes i en oval, omslingrad med en krans af gröna blad från parkens träd, följande inskription: ’Åt minnet af C.G. Svensson. Född 1821, död 1901. Fågelroparkens upphofsman’.

’Lika fast som den klippa på hvilka dessa ord äro skrifna stod du – yttrade hr Idström vidare – kvar så länge hela din långa lefnad varade, och lika enkel och anspråkslös som denna runa är, så ock var hela din gedigna personlighet. Må den trötta, jäktade vandraren, som här i naturens sköte söker vederkvickelse och hvila, aldrig gå förbi denna klippa utan att han skänker dig, upphofsmannen till denna lugna vår, en tacksam tanke. Vi göra det nu i denna stund och alltid!’

I versifierad form ägnade därefter en annan af djurskyddsföreningens styrelseledamöter, hr C. Ramberg, en hyllning åt minnet af den bortgångne barn- och fågelvännen. /—/ Sedan ett fyrfaldigt lefve höjts för C.G. Svenssons minne, var den enkla men värdiga hyllningen slut. På vägen genom parken gjordes halt och sjöngs en sång vid minnesmärket öfver professor Malm, som Småfåglarnes vänner här reste för 20 år sedan till erinran om den varmhjärtade djurskyddsvännen.” (Ur: Göteborgs-Posten 13 oktober 1902)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Fågelro. T.v. de fyra ledarna av utflykterna, t.h. lekskjulet. Längst bort Nya Varvet.