”Gatu- och vägförvaltningen hemställer om en del restaureringar och omläggningar af gator. Bl.a. föreslås att, som för några år sedan skedde å Kungsportsavenyen, stensätta trottoarerna å Linnégatan till halfva bredden; för 1903 dock blott mellan Järntorget och Plantagegatan. Vidare föreslås stensättning af Västergatans östra trottoar och Karl Johansgatans södra sida från Stigbergstorget västerut till Såggatan samt västra kanten af Brunnsparken.

Stadens fontäner. Vattenvärksstyrelsen hemställer om anslag i och för anskaffande af elektrisk drift för fontänerna i Brunnsparken och Vasaplan – i likhet med driften vid fontänen å Hagaplan.

Hamnen. Hamnstyrelsen föreslår att infartsrännan till stadens hamn uppmuddras till 7 meter vid medelvattenstånd äfven från moringen n:r 11 strax väster om Klippans hamn utåt. För 1903 anhålles om ett anslag af 40,000 kr. för segelrännans fördjupande till nämd djup mellan kompassjusteringsplatsen och moringen 11.” (Ur: Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 14 oktober 1902)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta:

Vasaplatsen mot söder och bostadshus vid Götabergsgatan till vänster. I bakgrunden Vasakyrkan.