”Sedan konungen förklarat sig vilja personligen bekosta arbetena för Ragnhildsholmens fäste, har vitterhets-, historie- och antikvitetsakademien förklarat sig icke ha något att invända mot arbetets utförande på ett i de gamla murresterna så litet som möjligt ingripande sätt, hvarjämte akademien lämnat fortifikationsbefälhafvaren i Göteborg, major Claes Grill, bemyndigande att öfvervaka nämnda arbeten.

Ragnhildsholmen är som bekant belägen i Göta älfs norra gren. Fästet anlades på 1250-talet af konung Håkan Håkansson till försvar för det äldsta Kungälf. I början på 1300-talet utkämpade den norske konungen Håkan V och hertig Erik Magnusson åtskilliga strider om Ragnhildsholmen, till dess den senare omkring 1314 återlämnade borgen till Norge. Den ödelades snart af eldsvåda, och stenen återanvändes sannolikt för Bohus fästning. Under åren 1881–82 värkställdes af byråchefen Wilh. Berg en noggrann utgräfning och undersökning af Ragnhildsholmen, hvars ruiner nu skola på konungens bekostnad skyddas mot förintelse.” (Ur: Göteborgs-Posten 16 oktober 1902)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Digitalt museum: Ragnhildsholmens slottsruin.