”Fjäderfäslakten på Stora salutorget* sker som bekant med en af Göteborgs djurskyddsförening anskaffad slaktapparat, som är uppställd å torget. Då det är synnerligen önskvärdt, att en liten paviljong eller kiosk blefve uppsatt på den plats, där nu slaktningen försiggår, i hvilken paviljong ett par slaktapparater kunde placeras, har djurskyddsföreningen i en skrifvelse till stadsfullmäktige, hvilken i går af hr G. Johansson frambars som egen motion, hemställt att stadsfullmäktige ville på stadens bekostnad låta å torget uppföra en dylik paviljong samt förse den med nödiga slaktapparater, hvilka den torgbesökande allmänheten skulle, om möjligt kostnadsfritt, få begagna, eller ock, i händelse en särskild paviljong å förut nämnda plats skulle mot förmodan anses för mycket inkräkta på torgutrymmet, anordna ifrågavarande slakt i någon staden tillhörig byggnad invid eller i omedelbar närhet af torget, möjligen i samband med fjäderfähandelns förflyttning till mera lämplig plats än den nuvarande.

Motionen remitterades till drätselkammaren efter poliskammarens hörande.” (Ur: Göteborgs-Posten 17 oktober 1902)

* Stora salutorget användes i bland som benämning på det vi i dag oftast kallar Kungstorget.

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Kungstorget, del av panorama från Stora Teaterns tak.