”Sällskapet Småfoglarnes vänner hade i lördags afton å Högre elementärläroverkets solennitetssal sin sedvanliga höstsammankomst, som var ganska talrikt bevistad, och öppnades sammankomsten af seminarii sångkör, hvilken afsjön ’Hösten är kommen’ och ’Vårt land’. Därefter uppträdde S.A. Hedlund och berättade ett par verkliga händelser ur djurens lif samt visade, huru de vilda djuren kunna blifva tillgifna mot sina vårdare och att de aj blott ledas af instinkten, utan visa känsla af tacksamhet och tillit, hvilket de kanhända uttrycka i sin sång eller de läten, som hvarje djur efter sin art har förmåga att gifva, och slutade hr Hedlund sitt intressanta föredrag med uppläsandet af ’Lärkans visa’, som derefter sjöngs af en musiklärarinna.

Till revisorer utsågos hrr F.W. Hasselblad och S. Schaar samt till suppleanter d:r Montén och pastor Glasell.

Ordföranden, hr intendenten A.W. Malm höll ett lifligt och innehållsrikt föredrag om Lappland och foglarne derstädes. – Skollärare K. Zetterholm deklamerade ett par poemer om foglarne, en musikälskare sjöng förtjenstfullt en sång, och till sist afsjöngo några af folkskolans flickor sällskapets sång.” (Ur: Göteborgs-Posten 26 oktober 1874)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Sträckningsbild sedd från Viktoriagatan, mot Viktoriabron och Magasinsgatan. Till höger i bild Allmänna och Sahlgrenska sjukhuset. Till vänster Gymnastikhuset tillhörande Elementärläroverket och Handelsinstutet.