”Linnégatans ridbana vill gatu- och vägförvaltningen, som vi förut omtalat, ha kvar. Sitt afstyrkande af hr Drakenbergs motion om banans borttagande motiverar förvaltningen på följande sätt:

Till en början medgives, att ridbanan under tiden närmast före spårvägens utläggning i gatan lämnat anledning till anmärkningar, genom dels damning och dels orenhet – beroende på att man, då gatan skulle förses med dubbla spår och banans läge därför måste ändras, ej ansåg skäl nedlägga någon kostnad för banans förbättring dessförinnan. Sedan ridbanan emellertid nu omlagts, torde den däremot, heter det vidare, ej gifva skälig anledning till liknande anmärkningar. Det strida grus, som utgör banans öfra yta, dammar icke heller åtminstone mycket lite i jämförelse med hvad sker från en för slitning jämväl af fordonshjul utsatt makadamyta, hvadan en ändring af ridbanan till en makadamiserad körbana skulle öka i stället för att minska damningen. Denna kommer att blifva mindre i mån af tomternas utmed gatan bebyggande, enär därigenom hämmas vindens styrka och vattningen blir af mera varaktig gagn, äfvensom i den mån gångbanorna blifva delvis stensatta samt träden i planteringarna invid dem hinna uppväxa. Såsom kändt torde vara, kan ridbanan, som är omkring 3,5 meter bred, äfven trafikeras af åkdon, hvadan den icke uteslutande står till begagnande för ryttare utan vid behof jämväl kan vara till nytta för annan allmän gatutrafik. I den mån stensatta gångbanor komma att anordnas tvärt öfver Linnégatan, varder det för gående obehöfligt att passera grusad del af banan.

Enligt hvad byggnadschefen meddelat, skulle kostnaden för ridbanans borttagande och ersättande med makadamiserad gatuyta uppgå till 2500 à 3000 kr. De enda ridbanor, som i öfrigt härstädes finnas, äro de i Nya allén och Slottsskogsparken, och ett sammanbindande af dem har endast varit möjligt genom en dylik bana i Linnégatan. Som denna senare således icke kan ersättas af någon i annan gata och olägenheten af densamma synes vara mera inbillad än värklig, torde skäl icke föreligga för denna ridbanas slopande.” (Ur: Göteborgs-Posten 21 november 1902)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Sträckningsbild med Linnégatan mot norr 1903.