”På Carl Johans torg färdiglägges i dagarna grunden till ett nytt bostadskomplex, som kommer att väsentligt förändra torgets yttre karaktär. Det är ’Nutidens’ av arkitekten Arvid Fuhre ritade bostadslänga av landshövdingehustyp, vilket komplex kommer att sträcka sig längs hela södra sidan av torget invid Ankargatan.

Den nya längan ingår i ett kvarter med namnet ’Standaret’, och upptager en hel del av själva det gamla torget. Det hela blir av en imponerande längd – omkr. 150 meter – och kommer av allt att döma att i färdigt skick bilda en synnerligen tilltalande avslutning av torget åt söder. Mittpartiet av komplexet har något intryckts, varigenom den långa fasadens enformighet brytes. En genomfart har även upptagits här, och längan kan sålunda anses delad på mitten i två hälfter, den ena sträckande sig till Såggatan i väster och den andra till Styrmansgatan vid torgets östra gräns. Genomfarten, som ligger i Lotsgatans förlängning, betraktas såsom gatumark.

Praktiskt innebär längans tillkomst framförallt ett betydande tillskott av bostadslägenheter – byggnaden kommer att upptaga c:a 400 eldstäder. Lägenheterna äro varierande från en- och tvårums, vilka utgöra det största antalet, till trerums.

Byggnaden spelar dessutom roll ur stadsplanesynpunkt, i det att den ingår som ett led i den för området i dess helhet av stadsingenjör Lilienberg uppgjorda planen. Torget blir tack vare längan bättre proportionerat och får en mer enhetlig form. Avsikten är att göra planteringar och inrama hela torget med trädrader. Framför ’Nutidens* komplex skulle sålunda planteras en trädrad, och mellan denna och längan anordnas en lekplats för barn med sandgropar, gungor o.s.v. Åt Såggatan till, mitt emot den där liggande Robert Dicksons stiftelse, skulle likaledes anordnas planteringar, och i övrigt anordnas torget som bollplan. Carl Johans torg har som bekant länge varit Majpojkarnas centralplats för träning och tävling i ädla idrotter, och naturligtvis ha vederbörande tagit hänsyn till detta.

Det är väl ovisst, när dessa sistnämnda planer skola ta fast form. Tillkomsten av den nya bostadslängan innebär emellertid, endast den, ett betydande steg framåt mot en praktiskt och estetiskt tilltalande omgestaltning av området.” (Ur: Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 17 januari 1923)

Bilden i sidhuvudet är hämtad ur Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 17 januari 1923 och visar huslängan efter torgets södra sida.

Karta från artikeln i Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 17 januari 1923 .