”På onsdagen ägde den slutgiltiga uttagningen av halländska ardennerhästar avsedda för Göteborgsutställningen rum i Falkenberg.

Uttagningsnämnden bestod av godsägarna Pontus Burén, Örebro, C. Güntzel, Göingegården, och Fr. Sandberg, Lindhov, samt veterinär Sven Brock, Falkenberg. Nämnden påpekade efter uttagningarna, att de uppvisade djuren voro av jämnare beskaffenhet än då de tidigare visats och att de i allmänhet befunno sig i bättre kondition. Nämnden hade särskilt lagt an på att få den av länets hushållningssällskap anordnade utställningen av 3-åriga ston så likformig som möjligt, detta även med hänsyn till färgen.Till onsdagens uttagning hade man utvalt 9 st. bruna ston och en skimmel.

Under uttagningarna framhölls från utställarhåll och från uttagningsnämnden som märkligt, att det i ett par län tillåtits ardennerstuterier att genom hushållningssällskapen få uttaga utställningsdjur, en metod, som icke funnit tillämpning i Hallands län. Hästuppfödarna äro helt naturligt av den uppfattningen, att en utställningsgrupp, vari stuterierna deltaga, icke kan vara på något sätt utslagsgivande beträffande de resp. länens hästavel. Det skulle därför mycket väl för att icke säga sannolikt kunna inträffa, att Hallands län, vars ardenneravel är vida känd, kommer i ett underordnat rum vid utställningen. Blir så förhållandet, kan det emellertid enligt hästuppfödarnas mening icke anses liktydigt med, att Halland på nåot sätt skulle stå något annat län efter i fråga om en rationell ardenneravel.

***

Med anledning av ovanstående uttalande rörande hushållningssällskapens kollektivutställningar har H.T. vänt sig till godsägare Lennart J:son Mark på Kalltorp, ledamot av allm. lantbruksmötets bestyrelse och själv intresserad ardenneruppfödare. Hr Mark erinrade om att det icke finnes några svenska ardennerstuterier av officiell natur. Vad som här ovan avses måste sålunda vara de större enskilda uppfödarne av ardennerhästar. Det vore emellertid omöjligt att ställa dessa utanför, då det gäller att skaffa ihop representativa samligar för resp. län. Det skull ju då kunna hända, att de bästa djuren ej komme med.” (Ur: Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 26 januari 1923)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Digitalt museum: Ardenner, imp. Mörk fux med bläs. Mankhöjd 162 cm. Fader Marron. Moder Curine. Ägare lantbrukare C.F. Andersson, Faleberg, Larv, Västergötland. Född 1907. Prem. A.B. Prisbelönt med 1:a och enda hederspris för imp. Större ardenner samt 1:a pris och hedersdiplom i samling i Örebro 1911. Hederspris i Stockholm 1913.