”Sjuttiofem år fyller på måndag den kände hydrografiske och havsbiologiske forskaren professor Otto Pettersson.

Han är född i Göteborg och blev 1886 (tryckfel i tidningen, enligt SBL var det 1866) student i Uppsala, där han 1872 promoverades till fil. doktor. Två år därefter blev han docent i fysikalisk kemi i Uppsala, men övergick efter några års verksamhet i denna ställning till den då nybildade Stockholms högskola som lärare i kemi. År 1884 blev han ordinarie professor därstädes. I denna egenskap tillhörde han högskolan ända till 1909, då han avgick med pension. Under åren 1893-96 fungerade han som högskolans rektor.

Under den tid prof. P. ägnade sina krafter åt Stockholms högskola utförde han vid sidan av sin läraregärning ett omfattande forskningsarbete inom den fysikaliska och den organiska kemins område. Bl.a. företog han en rad betydelsefulla undersökningar rörande vattnets och isens egenskaper, och härmed kom han in på det område, där han i högre grad än genom övriga arbeten kommit att skapa sig ett namn.

Redan hans tidigare arbeten i hydrografi anses vara banbrytande, bl.a. hans undersökningar rörande Östersjöns och Nordsjöns vatten. Dessa studier förde honom i omedelbar beröring av viktiga spörsmål av rent praktisk betydelse, särskilt för havsfisket. Redan tidigt hade han börjat sysselsätta sig med dessa problem och gjorde bl.a. gällande sambandet mellan vandringsfiskarnas förekomst, plantonhalten i vattnet och den oceaniska cirkulationen. Över den sistnämndas beroende av issmältningen utgav han 1904 en vetenskaplig avhandling.

Tillsammans med dr Gustaf Ekman upptog han från denna tid synnerligen omfattande undersökningar i Östersjön och Nordsjön, vilka utgöra utgångspunkten för de viktiga arbeten, som tid efter annan enat ett flertal av Europas länder om de nordiska havens praktiska hydrografiska och biologiska utforskande. Det var på prof. P:s iniativ, som svenska regeringen utfärdade inbjudning till den första internationella hydrografiska kongressen i Stockholm 1899.

Vid denna kongress lades grunden till det internationella samarbetet på havsforskningens område, ett samarbete, som uppehålles av det några år senare konstituerade internationella havsfiskerådet, i vilken prof. P., år 1915 blev president.

Efter sin avgång från Stockholms högskola har prof. P. varit bosatt på sin gård Holma vid gullmarsfjorden.” (Ur: Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 10 februari 1923)

Porträttet av Otto Pettersson i sidhuvudet är hämtad ur Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 10 februari 1923.