”Som förut i korthet meddelats kommer Svenska Kennelklubbens stora hundutställning i år att förläggas till Göteborg under tiden 22–24 juni i samband med lantbruksmötet.

Under de tjugo år Svenska Kennelklubben anordnat hundutställningar ha dessa i regel hållits i Stockholm med undantag av åren 1891 och i Göteborg och 1907 i Malmö. Anledningen varför man icke ambulerat mera har varit den, att ingenstädes tillräckligt stora lokaler finns disponibla för utställningar av detta omfång. Det skulle nämligen medföra allt för stora kostnader att fara land och rike omkring med hela den vidlyftiga apparaten av tält, grindar, staket m.m. Det är också endast tack vare synnerligen frikostiga erbjudanden från kennelsaken intresserade ledamöter i Göteborg, som styrelsen vågat påtaga sig ansvaret att för denna gång förlägga utställningen utom huvudstaden. Sålunda har Ångfartygs Aktiebolaget Göta Kanal utlovat fri frakt för all materiel, medan styrelsen för Ullevi idrottsplats, där hundutställningen skall hållas, ställt området gratis till förfogande.

Inbjudan till deltagande i utställningen har utfärdats till Norge och Danmark, varifrån stor anslutning ställts i utsikt. Anmälningstiden utgår den 26 maj, men hugade reflektanter ombedjas att icke dröja härmed till sista stund. Bestämmelser och erforderliga blanketter erhållas från Svenska Kennelklubbens expedition, Riddargatan 43, Stockholm.

I samband med utställningen anordnar Svenska Kennelklubben tävlingar med spår- och skyddshundar och dessutom planeras några intressanta uppvisningar.” (Ur: Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 14 februari 1923)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Bilden visar grevinnan Blanche Bonde på hundutställning i Stockholm maj 1917.