”Ena hälften av den viadukt, som under utställningstiden skall förmedla Örgrytevägens trafik mellan Korsvägen och bron över Mölndalsån, har nu fullbordats och tagits i bruk för körtrafik. Passagen från skogsutställningen till Lisebergs nöjesfält måste gå över Örgrytevägen, och för att hålla denna trafik skild från den övriga Örgrytetrafiken, har man tagit sig för att lyfta upp Örgrytevägen och låta dess vanliga trafik gå över den sålunda anordnade viadukten. Denna blir av samma bredd som gatan, inalles sålunda 7 meter, samt försedd med c:a halvannan meter bred gångbana. För att icke alldeles avstänga trafikleden under arbetstiden har man på ovan antytt sätt att börja med färdigställt viadukt till halva dess bredd. Viadukten tillåter ej mötestrafik och en poliskonstapel är utposterad för trafikens reglering. Viadukten i dess helhet blir närmare 150 meter lång. På mitten uppföres åt Lisebergsidan en konstruktion avsedd för ljusreklamer.” (Ur: Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 15 februari 1923)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Karta över utställningsområdet för Jubileumsutställningen 1923. Kartan utförd i nord/sydlig riktning. Nedre delen visar Göta Platsen, Berzeliigatan och Exportutställningen. Norrut ligger historiska utställningarna. Till vänster om dessa syns parkområden och nöjesfält.