”Vid stadsfullmäktige sammanträde i går frambars av hr Blom en motion i vilken begäres kr. 15,606 för anordnande av fria resor och friluftsbad under år 1923 för barn från Göteborg.

Anslaget skulle bereda möjlighet att väsentligt utveckla den institution som gemenligen kallas doktor Allards badbarn.

Motionären hänvisar till en skrivelse från d:r Allard, i vilken bl.a. säges:

Sedan 1917 har ett ständigt växande antal skolbarn sänts ut till kommunala badstranden vid Långedrag, de senaste åren på Göteborgs stads bekostnad. De senaste åren har beretts plats för 700 barn under vardera 5 veckor, sammanlagt 1,400 barn. Därmed är, på grund av badstrandens begränsning, maximum nått under nuvarande förhållanden.

För att utveckla denna billiga och som 5 års erfarenhet visat, effektiva form av ’sommarnöje’ för sådana barn, som sakna möjlighet att komma på landet, har jag, säger hr Allard, undersökt en staden tillhörig strand, belägen 20 minuters väg från Askims järnvägsstation. Förutsättningarna där äro idealiska: grunt vatten och stenfri sandbotten i en vik där minst 5,000 barn kunna bada på en gång och njuta av sol, luft och kroppsrörelse.

Hittills har Göteborgs stad anslagit medel till bespisning och läkarundersökning. Nu föreslås att staden inskränker sig till att bekosta resa Göteborg–Askim samt tillsyn av barnen, men ökar det antal, som skulle komma i åtnjutande av förmånen. För varje dag skulle befordras 1,000 barn eller, om de packas tillsammans i vagnarne, kanske 1,500 fram och tillbaka till stranden.

D:r Allard slutar med att framhålla som sin övertygelse, att därest förslaget realiseras, Göteborg skall få en institution, enastående praktisk, lättskött och billig.” (Ur: Göteborgs Dagblad 16 februari 1923)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Digitalt museum: Askimsbadets hållplats år 1950.