”Mölndals förbudskommitté hade till i går utlyst ett protestmöte med anledning av en stadsfullmäktigemotion om inrättande i staden av en filial av Göteborgssystemet.

Missionshuset var fullsatt, då verkmästare Freij hälsade de närvarande och aftonens talare välkomna. Han beklagade, att kyrkoherde Holm i sista stund fått förhinder. I hans ställe skulle hr Oscar Lindstrand från Göteborg inleda diskussionen. Hr F. erinrade med några ord vad frågan gällde. För ett antal år tillbaka hade i Mölndal funnits hotell- och krogrörelse, men genom nykterhetsvännernas energiska arbete lyckades man avskaffa denna. Detta gick lätt, enär nykterhetsfolket hade majoritet i kommunalstyrelsen. Denna majoritet var bestående ända till senaste stadsfullmäktigevalet, då fem nykterister utestängdes. Redan vid stadsblivandet hade något talats om ett eget försäljningsställe för spritdrycker, och nu hade man snart den planen realiserad.

Hr Lindstrand fick därefter ordet. Fördelarna och nackdelarna av att få en systembolagsfilial vägdes mot varandra och med tal:s uppfattning om saken tvekade han ej förklara de förra av mycket ringa betydelse. Den största nyttan för staden vore, att den finge ett ganska gott skatteobjekt.  Vidare skulle motboksinnehavarna vid sina inköp spara både tid och pengar. Men öppnandet av en dylik väg har vådliga konsekvenser, och tal. trodde, att när man väl fått en försäljningslokal skulle även hotell- och krogrörelsen komma snart efter. Man skulle icke stirra sig blind på de ekonomiska fördelarna. Man måste även känna ansvaret. Det var de unga man borde tänka på och röja undan frestelserna för dem.

Under den följande diskussionen underströks av samtliga talare inledarens synpunkter. Hr Sölvén ansåg att varje förslag, tillkommet för att göra spriten lättare tillgänglig, borde vara dödsdömt. Pastor Svensson framhöll, att man i fall motionen bifölls finge räkna med ökade utgifter för ordningsmakten och fattigvården. Skatterestantierna (f.n. 800.000 kr.) torde nog även ökas. Hr Björklund påpekade, att lagstiftningen f.n. är inriktad på att inskränka spritkonsumtionen, men att man här genom bifall till förslaget skulle arbeta i motsatt riktning.

Mötet beslöt därefter låta uppsätta en resolution, att tillställas stadsfullmäktige, i vilken man på det bestämdaste protesterade mot inrättandet av ett försäljningsställe av spirituosa.” (Ur: Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 17 februari 1923)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Motbok.