”Enligt vad Handelstidningen erfarit har det f.d. Magnusska huset Drottninggatan 68–70 i dagarna förvärvats av Göteborgs Handelsbiträdesförening, som därstädes kommer att inreda klubbrum, matsalar, bibliotek o.s.v. för sina medlemmar. Föreningen har under de senaste åren dragits med lokalsvårigheter, och ett intensivt arbete har utvecklats för att få frågan ordnad på tillfredsställande sätt. Genom förvärvandet av nyssnämnda fastighet är man nu lyckligen i hamn, och G.H.B.F. får ett eget hem, som kommer att möjliggöra en avsevärt utvidgad verksamhet till fromma för föreningen och handelsbiträdeskåren.

Göteborgs Handelsbiträdesförening, som firade kvartssekeljubileum för ett par år sedan, fick sin första lokal 1897 på samma gata, där det nya hemmet är beläget. Från Drottninggatan flyttade man några år därefter till Östra Hamngatan 17, och 1904 erhölls ny lokal på Östra Hamngatan 45. Från denna utmärkta lokal måste föreningen avflytta 1919 och sedan dess har man fått nöja sig med provisoriet på Parkgatan, mitt emot Gamla Högskolan. Det har närmast blivit ett matlokus med ganska begränsade utrymmen, och vederbörande inom föreningen ha inriktat sin strävan på en radikal förbättring i lokalförhållandena – ett arbete, som nu krönts med så lyckligt resultat.

G.H.B.F. räknar i närvarande stund c:a 400 medlemmar, och man måste beundra den energi och offervilja, som lagts i dagen då det gällt att skaffa föreningen ett eget hem. Bland sina passiva medlemmar räknar föreningen åtskilliga stadens köpmän, och köpet av fastigheten har kommit till stånd närmast genom samverkan mellan dessa och föreningens styrelse. Föreningen står även i tacksamhetsskuld till säljaren, bankdirektör Gust. Ekman, som lämnat synnerligen gynnsamma villkor vid försäljningen. Emellertid fordras det stort intresse och mycken ekonomisk uppoffring för att få företaget säkerställt, och styrelsen har härutinnan fått kraftigt stöd av de aktiva medlemmarna, som redan tecknat avsevärda belopp. Teckningen har möjliggjorts genom lotter på 100 kr. vardera, att utbetalas i fyra omgångar. Härigenom har givetvis ett synnerligen värdefullt personligt intresse vunnits hos medlemmarna. Också från köpmannahåll har lämnats ekonomiskt stöd, och man hoppas även den fortsatta teckningen skall bli tillfredsställande.

Föreningen kommer nu att med det snaraste låta iordningställa fastigheten. Huset betecknas som ett verkligt fynd för sitt ändamål. Det är ju en gammal patricierbyggnad med den gedignaste inredning och stora utrymmen. Detta i förening med moderna anordningar i övrigt, gör det ytterst lämpligt som föreningshus. Man ämnar inreda två matsalar, café, klubbrum, styrelserum m.m. samt samlingslokaler även för olika köpmannasammanslutningar i staden. Med dessa sammanslutningar synes föreningen inom parentes sagt leva i det allra bästa samförstånd, och som nyss nämndes, ha köpmännen också visat mycket intresse för föreningen och dess nya hem.

Föreningens numerär motsvarar ju f.n. ingalunda handelsbiträdeskårens storlek i Göteborg, men genom detta fastighetsförvärv hoppas man kunna dra till sig en betydande del av kåren. Föreningen får nu den bästa hjälp i arbetet att förverkliga sina syftemål till handelsbiträdeskårens fromma.” (Ur: Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 2 mars 1923)

Bilden i sidhuvudet är hämtad ur Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 2 mars 1923 och visar den nyförvärvade fastigheten.