”Evangeliska brödraförsamlingen i Tyskland har i dagarna tagit ett ganska uppseendeväckande steg, i det att den svenska regeringen ingivit ett förslag till omorganisation av den s.k. Linhultska stiftelsen i Göteborg.

Den tyska församlingen erinrar om att motsvarande stiftelsemedel i Stockholm förvaltas av en nämnd, i vilken k. m:t utser två ledamöter. Förhållandet mellan samfundet i Göteborg och moderförsamlingen i Herrnhut har, säges det i skrivelsen, avsevärt försämrats, sedan samfundet erhållit sin nye föreståndare. Det förras medlemsantal har nedgått från 30 till omkring 10, och gemenskapen med moderförsamlingen har uppsagts. Denna gemenskap var emellertid en förutsättning för stiftelsens tillkomst.

Församlingen föreslår nu inrättandet av en särskild ekonomisk förvaltningsnämnd i Göteborg, bestående av tre ledamöter, varav en, ordföranden, skulle tillsättas av k. m:t eller länsstyrelsen i Göteborg, en utgöras av Brödrasamfundets i Göteborg föreståndare, tillsatt av Evangeliska brödraförsamlingen i Tyskland i enlighet med donationsbestämmelserna, och en av Brödraföreningens ekonomiska föreståndare i Stockholm.

I skrivelsen meddelas vidare att Göteborgssamfundet erbjudit brödraförsamlingen 150,000 kr. mot att det avstode från allt inflytande på samfundets angelägenheter och från den enligt donationsbestämmelserna Brödraförsamlingen tillkommande befogenheten att tillsätta föreståndare för stiftelsen.

Med anledning av denna skrivelse har Göteborgs-stiftelsens föreståndare pastor Gröndahl meddelat, att uppgiften om församlingens tillbakagång icke är korrekt. Församlingsarbetet har i själva verket under de senare åren rönt allt livligare anslutning. Församlingen står också bakom de påtalade åtgärderna. Från tysk sida hade man, enligt hr G., sökt hemlighålla donationsbestämmelserna för församlingen och handlat skyddad av denna ovetskap.

Den verkliga anledningen till missnöjet är att ledningen i Herrnhut, som givetvis är främmande för de lokala förhållandena, förbehållit sig avgörande beträffande den Linhultska stiftelsens förvaltning. Många förslag, som gjorts av församlingen med enda syfte att gagna den religiösa verksamheten ha avvisats.

Med anledning härav ha från Göteborg vissa förslag framställts till Herrnhut, vilka gått ut på en återgång till de ursprungliga donationsbestämmelserna och ett upphävande av den myndighet man från tysk sida tagit sig över donationen. Församlingen har sökt bliva helt löst från sitt ekonomiska beroende. I själva verket har under årens lopp en summa överstigande 150,000 kr. utsänts till Tyskland, vilket helt strider mot donationsbrevet.

Någon brytning av det organiska sambandet med Herrnhut har icke avsetts.” (Ur: Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 6 mars 1923.

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Interiör från Evangeliska Brödraförsamlingens (Herrnhutarnas) gudstjänstlokal (Nikolaisalen, 2:a våningen) 1912.