”Enligt vad Handelstidningen inhämtat har på härvarande statsingenjörskontor skisserats ett förslag till en del stadsplaneändringar berörande vissa delar av det gamla Kronhusets omgivningar. Förslaget torde dock ännu befinna sig på ett mycket förberedande stadium och har sålunda icke varit föremål för behandling av några myndigheter.

I huvudsak har man tänkt sig, att åtminstone något så när frilägga Kronhuset, så att detta bättre skulle komma till sin rätt, än om bebyggandet av dess omgivningar skulle ske enligt den gamla planen. Sålunda lär man ha tänkt sig, att kvarteret, som nu begränsas av Post-, Smedje-, Kronhus- och Kvarnbergsgatorna, skulle sönderdelas så, att vid bebyggandet av dess västra del fasader skulle vändas även mot den återstående kvartersdelen, där Kronhuset ligger. Om en dylik uppdelning av kvarteret – varvid det icke torde vara uteslutet att en gata drages fram genom detsamma – icke kommer till stånd, skulle ju Kronhustomten komma att åt väster begränsas av baksidor av de på den övriga tomten uppförda fastigheterna.

Över huvud taget går förslaget även i andra delar ut på att ge det minnesrika gamla Kronhuset ett så fritt läge som möjligt.

I detta sammanhang kan nämnas, att byggnadsstyrelsen hos k. m:t avstyrker den av arméförvaltningens fortifikationsdepratement gjorda framställningen, att k. m:t måtte föreslå riksdagen medgiva, att den kronan tillhöriga tomten n:r 57 i Göteborgs stads sjunde rote, d.v.s. Postgatan 4–6, måtte få försäljas för ett pris av minst 322,000 kr. Styrelsen anser det vara med statens ekonomiska intressen mera förenligt, att avvakta fördelaktigare erbjudande, detta så mycket mer med tanke på det här ovan antydda stadsplaneändringsförslaget, som skulle komma att i hög grad beröra den ifrågavarande s.k. fortifikationstomten, vilken genom den projekterade ändringen skulle komma att erhålla ett större värde än f.n.” (Ur: Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 12 mars 1923)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Kronhuset 1923.