”Enligt vad Handelstidningen erfarit har telegram nu ingått från London, att skeppsredare Dan. Broström, som tillsammans med dir. Filip Lindahl vistats därstädes en tid för att underhandla och förbereda ett nybygge för Svenska Amerikalinien, nu avslutat kontrakt med skeppsbyggerifirman Armstrong, Whitworth & C:o i Newcastle om byggande av en ny stor båt.

Några detaljer om byggets dimensioner ha ännu icke ingått, men för så vitt man icke frångått de tidigare planerna, vilket knappt kan ha ägt rum i någon större utsträckning, får det nya fartyget en längd av 550 fot med 70 fots bredd. Fartyget, som enligt planen skall mäta 16,000 à 17,000 brutto reg. Ton samt göra en fart av 17 knop, blir sålunda Nordens ojämförligt både största och snabbaste Atlantfartyg.

Det kommer att drivas av motormaskineri av Burmeister & Wains nyaste typ. Maskinerna blir de största och kraftigaste, som levererats av detta kända fabrikat och fartyget blir det största passagerarfartyget i världen, som framdrives med motormaskineri.

Passagerarinredningen kommer att anordnas enligt treklass-systemet med plats för 100 första, 400-500 andra och 1,000–1,200 tredjeklass passagerare.

Leveransen torde komma att äga rum om c:a 14 månader.” (Ur: Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 10 mars 1923)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: M/S Gripsholm blev resultatet av denna beställning.