”Den av styrelsen för Broströmska donationen tillsatta prisnämnden för bedömande av inlämnade tävlingsförslag till sjöfartsmuseibyggnad i Göteborg har enligt vad Handelstidningen erfarit nu slutfört sitt arbete. Ej mindre än 62 förslag hade inkommit. Förutom utdelandet av tre pris i överenstämmelse med programmet har nämnden beslutat inköpa ytterligare fem tävlingsförslag för ett pris av kr. 1,000 vardera.

1:sta pris, kr. 8,000, för förslag inlämnat under motto ’Galejan’. Vid öppnandet av namnsedeln befanns förslaget vara utarbetat av stadsarkitekt Gunnar Wetterling, Gävle.

2:dra pris, k. 5,000, för förslaget under motto ’Gallion’, utarbetat av arkitekterna Axel Jonson och Gunnar Carlsson, Göteborg.

3:deje pris, kr. 3,000, för förslaget under motto ’Landfäste’, utarbetat av arkitekten Elis Kjellin, Stockholm.

Vid förslagens bedömande har prisnämnden främst tagit hänsyn till i vad mån förslagen uppfylla de i tävlingsprogrammet uppställda fordringarna. Därjämte har nämnden enats om att beakta att de i stort antal förslag förekommande runda hallarna äro ur museal synpunkt mindre lämpliga emedan föremålen, som där skola utställas, i regel utgöras av ganska långa fartygsmodeller i glasmonter. Vidare har nämnden funnit att museibyggnaden i de förslag, däri densamma lösts som centralbyggnad, ligger alltför mycket lösryckt från omgivande byggnadsgrupper och icke växer organiskt upp ur det bergsparti, vartill tomten hör.

1:a pristagarens förslag. Ur: Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 22 mars 1923.

Beträffande förste pristagarens förslag meddelar prisnämnden, att byggnaden utgöres av en vinkelbyggnad med huvudpartiet parallell med Oscarsgatan. Det fristående tornet torde kunna göra sig bra från vilken sidan man än betraktar byggnaden. Allén är spolierad, dock icke i nämnvärd grad, genom muséet, utan genom det föreslagna sättet för närliggande kvarters bebyggande. Huvudentrén är monumental och god, entrén till akvariet däremot för låg. Restaurangen ligger väl och är praktiskt anordnad. Museets plan i endast två våningar är museitekniskt god, men en del av utställningsutrymmena äro något för smala.

Hela förslaget är emellertid sådant, att de fel som vidlåda detsamma lättare och med mindre rubbningar av huvudtanken i förslaget kunna avhjälpas i detta förslag än något av de övriga.

2:a pristagarens förslag. Ur: Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 22 mars 1923.

I fråga om andre pristagarens förslag framhålles, att allén något beröres av byggnaderna, som förlagts i vinkel mot väster med huvudbyggnaden utefter Oscarsgatan. Fonden för denna gatas västra del är god. Författaren har genom en enhetlig och manlig karaktär samt ett visst monumentalt lugn över byggnadens yttre låtit den framträda ur omgivningen, utan användande av några extra effektmedel. Entrén är förlagd till västra gaveln. Den är till det yttre monumental, till det inre något mörk. Museiplanen är enkel och redig. Restaurangen med dess lokaler är bra placerad, men måhända väl liten. Byggnaden upptager icke stor yta och är relativt billig.

3:de pristagarens förslag. Ur: Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 22 mars 1923.

Den av tredje pristagaren ritade byggnaden upptager en ganska stor del av området, men parkens allé är skonad. Den skulle komma att te sig bra från hamnens och Oscarsgatans västra delar. Museilokalerna äro väl studerade ehuru byggnadsplanen är invecklad och entrén måhända alltför pompös. Restaurangen är bra belägen, men kapprummen ha förlagts till bästa utsiktspunkten. Förslaget visar ett uppslag till problemets lösning, som innebär möjligheter till vackra interiörer och exteriörer samt till framtida användning av gårdarna till utställningsföremål genom deras övertäckande.” (Ur: Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 22 mars 1923)

Bilden i sidhuvudet visar förstapristagarens förslag till fasad mot hamnen, hämtad ur Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 22 mars 1923.