”På grund av att det på olika håll inom landet framkommit den uppfattningen, att Göteborg under utställningstiden kommer att bli en dyr stad att leva i, har utställningsbestyrelsen som bekant vid flera tillfällen framhållit, att levnadskostnaderna i Göteborg under denna tid för den hitresande publiken ej behöva bli avskräckande, och med exempel visat att varken rum- eller restaurangpris skola bliva något onormalt höga.

Det är emellertid icke blott främlingarna som fått denna uppfattning. I stor utsträckning har även stadens egen befolkning samma åsikt. För att få utrönt köpmännens tanke om saken har Göteborgs Köpmannaförbund gjort en förfrågan inom de olika branscherna. Av de inkomna svaren framgår att köpmännen äro eniga om den uppfattningen, att varken livsmedels- eller andra varupriser kunna väntas röna någon inverkan av utställningen. Det framhålles att den ökning i folkmängden som resandeströmmen medför, torde, då den ju fördelas över en längre tidsrymd, ej bliva så stor i förhållande till stadens eget innevånareantal att densamma kan medföra varubrist med åtföljande prisstegring. Det anses tvärt om, att det under utställningstiden säkerligen blir överflöd på livsmedel, beroende därpå, att leverantörer av dessa artiklar under denna tid komma att i mycket stor utsträckning söka avsättning i Göteborg. Uteslutet är därför ej, framhåller köpmannaförbundet, att detta rent av kan verka därhän, att varorna på grund av en för riklig tillgång falla i pris.” (Ur: Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 31 mars 1923)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Skyltfönstret hos AB Alcometallers butik med utställning vid Viadukten, år 1923.