”Jubileumsutställningens högtidliga, länge med spänning motsedda öppnande har i dag på middagen ägt rum. Det hela blev en glansfull och imponerande festlighet i strålande sol och under en för våra förhållanden enastående publiktillströmning.

Redan långt före den utsatta tiden började stora människomassor samlas på de gator, den kungliga cortègen skulle följa på sin väg från residenset till utställningen. I trakten av denna tätnade också redan tidigt människomassorna.

Sedan minnesfesten på Gustaf Adolfs torg fram emot 12-tiden avslutats drog sig också en mycket stor del av dem, som övervarit denna, upp mot utställningen.

Vid halv 1-tiden stängdes utställningsportarna åter för alla, som icke voro särskilt inbjudna, och höllos stängda, tills själva invigningshögtidligheten vidtog. De för allmänheten tillgängliga platserna på området voro då upptagna av en feststämd publik. På de för särskilt inbjudna reserverade avdelningarna syntes en representativ publik. Det hela var en livfull och glänsande tavla, de hundratals flaggorna och vimplarna av alla slag smällde i vinden, militärernas paraduniformer glänste i solskenet, och damernas eleganta toiletter utgjorde färgglade inslag i tavlan.

Ungefär en kvart före kl. 1 satte sig den kungliga cortègen i gång från Residenset. Vägen togs Skeppsbron, Järntorget, Nya Allén och Avenyen. Överallt kantades gatorna av åskådare, och konungen blev gång efter annan föremål för varma hyllningar.

Från Götaplatsen, där fontänen spelade, begåvo sig de kungliga och deras uppvaktning jämte utställningsstyrelsens medlemmar, företrädda av härolder i blåvitgula dräkter, över Entrégården, Långa gården och Stora gården till terrassen framför Minneshallen.

Vägen upp till Minneshallen kantades av scouter och kustartillerister. Rakt framför Minneshallen hade rests en tribun, vid vilken studenter med blågula marskalksband voro stationerade. Nedanför minareterna och tribunen voro också härolder placerade.

De fanfarer, som härolderna i spetsen för den kungliga processionen utförde, besvarades av de vid tribunen och minareterna placerade härolderna.

En orkester utförde därpå under ledning av dr. Wilh. Stenhammar en av honom komponerad festmarsch. Marschen avslöts just som processionen hann fram till tribunen, varvid nya fanfarer blåstes. Vid Minneshallen hälsade landshövding von Sydow konungen välkommen. Talet avslutades med ’Leve Konungen!’ Uppmaningen åtföljdes av kraftiga hurrarop och fanfarer. Därefter talade stadsfullmäktiges ordförande hr Axel Carlander och anhöll att konungen måtte förklara utställningen öppnad.

Konungen tog så till orda och förklarade Jubileumsutställningen i Göteborg 1923 öppnad.

Så blåstes fanfarer, vilka utgjorde inledningen till jubileumskantatens andra del, ’Till löftet’, vilken utfördes av orkester och samma körd, som medverkade på Gustaf Adolfs torg. Ett verkningsfull inslag var den stora barnkörens medverkan. Kören och orkestern hade sin plats framför huvudrestauranten.

Efter cermoniens avslutande företog konungen en mindre rond på området, varvid han först besökte ’Minneshallen’ och där skrev sitt namn i den stora minnesboken.

Kl. 2 intogs lunch på huvudrestauranten.” (Ur: Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 8 maj 1923)

Bilden i sidhuvudet och i dagens artikel är hämtade ur Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 8 maj 1923. Båda visar högtidligheterna på Gustav Adolfs torg.