Sandsjöbacka

Sandsjöbacka har varit naturreservat sedan 1971 och det har genom ett nytt beslut blivit större under 2016.

”Länsstyrelsen i Västra Götaland har beslutat att skydda ett 85 hektar stort skogsområde i Göteborgs kommun öster om Billdal som naturreservat. Det nya naturreservatet Tråkärrsslätt består av två olika delområden med höga natur- och rekreationsvärden.

Beslutet innebär bland annat att områdets löv- och barrskogar ska få utvecklas fritt utan inverkan av skogsbruk eller exploatering.

Det norra delområdet ligger i direkt anslutning till Sandsjöbacka naturreservat och kan lätt nås från dalgången vid Årekärr, där det idag finns en parkeringsplats med informationstavla. Härifrån utgår också en lättvandrad rid- och promenadväg genom området. Området domineras av ekskog och lövblandade barrskogar och i de öppna gräsmarkerna betar hästar.

Strax öster om p-platsen passerar även den väl frekventerade Sandsjöbackaleden för den som vill ge sig ut på en liten längre tur. Vandrar man söderut på leden når man det södra delområdet av reservatet, som har en vildare karaktär och är mycket kuperat. I de västra delarna av området dominerar ekskog men längre österut tar barrskogen över.

En spännande detalj i det södra delområdet är det gränsmärke längs områdets södra gräns som innan freden i Brömsebro 1645 markerade gränsen mellan Sverige och Danmark. Gränsmärket är idag klassat som fornminne.

Det nya reservatsbeslutet innebär även att delar av det befintliga naturreservatet Sandsjöbacka upphävs och i stället får skärpta föreskrifter.