1800-talets Göteborg

Ferdinand Lundqvist & Co bygger ut

”Firman Ferd. Lundqvist & C:o härstädes, som under årens lopp skaffat sig ett välkändt namn inom bosättningsaffären, har under nu tilländagångna sommaren i afsevärd grad tillökt sina lokaler — sjelfva affärslokalerna hafva fördubblats — så att man godt kan påstå att firman har lika stora, om icke större, lokaler än Lejas i Stock­holm.

Bland nya afdelningar må särskildt nämnas en afdelning för elektriska ljuskronor och gaskronor, en specialaffär för opassade mattor såsom smyrna-, orienta­liska o. s. v.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 23 september 1899)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Ferd. Lundquist & Co, BOSÄTTNINGSMAGASIN.