1800-talets Göteborg

Ett egendomligt förhållande

Under rubriken ”Från Allmänheten”, alltså insändare, ställdes följande fråga den 14 april:

”Vid Chalmers tekniska läroanstalt är det för närvarande lite underligt bestäldt med undervisningen i fysik. Nämnda anstalt har ett utmärkt fysiskt laboratorium, och enligt programmet tillkommer det eleverna att få begagna detsamma, hvilket äfven för den praktiska underbyggnadens skull är nödvändigt. Men under den tid hr professorn och föreståndaren vistas uppe vid riksdagen äro alla dylika öfningar instälda. På gjord framställan af eleverna i första öfre klassen till vikarierande lektorn angående laboratoriets tillgänglighet svarades, att han – lektorn – ej hade tid att befatta sig därmed. Till en annan elev lär hr vikarien hafva sagt, att han ej ansåg sig tillräckligt högt aflönad för att leda laboratorieöfningar.

Härmed må nu vara huru som helst, det värsta är emellertid att de elver, som i år aflägga sin ingeniörsexamen, lemna anstalten utan att ha fått göra några praktiska öfningar på egen hand i fysik. Enligt elvers egen utsago hafva de exemplvis ej en enda gång sjelfve fått i praktiken uppmäta motståndet i en elektrisk strömledning.

Skola eleverna utbilda sig i det afseendet på annat håll? Eller anse vederbörande att denna lucka i undervisningen ej betyder något?

Intresserad.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 14 april 1896)