1800-talets Göteborg

Två pojklymlar

”Två pojklymlar, Anders Videbrand och Johan Aug. Larsson, boende n:r 54 vid Stampgatan samt omkring 12 år gamla begåfvo sig häromdagen till gamla begrafningsplatsen medhafvande knallhattar och en hammare. På ett par järnpelare å häradshöfding Lundgrens graf placerade de några knallhattar, på hvilka de sedan började hamra med påföljd att knallhattarne brunno af och splittrade pelaren.

De vanartige pojkarne som äro inskrifna i Vilinska skolan hafva varnats å polisstationen, hvarjemte deras lärare underrättats om ofoget.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 15 april 1896)

1 svar »

  1. En sedelärande historia om hur snett det kan gå. I slutändan fick de skylta med sina namn i tidningen, bli varnade och (förmodligen) utskällda av sin lärare.