1800-talets Göteborg

Sjukhusfrågan

”Den för denna fråga nedsatta förstärkta beredning (bestående af herrar Ph. Leman, Ivar Wærn, F.O.l Peterson, J.V. Svalander samt medicine doktorerna Fr. Belfrage, H. Benckert och C. Lamberg), har nu fattat beslut om förslag rörande sjukhusfrågan och närvid hemställan om uppförande af nya sjukhusbyggnader å stadens egendom Änggården, som skola bestå af administrations- och ekonomibyggnader, bad- och operationspaviljong, sex fristående sjukhuspaviljonger samt en isoleringsbyggnad m.m., allt i öfverensstämmelse med hofintendenten Kumliens förslag. Hit skulle då Allmänna och Sahlgrenska sjukhuset flyttas.

Det nya sjukhuset skulle omfatta 353 sjuksängar.

Så snart den nya sjukvårdsanstaleten blifvit färdig och nuvarande sjukhuset dit öfverflyttats, skulle äfven sjukhusets konvalecentafdeling å Götaberg upphöra, hvarefter Allm. och Sahlgrenska sjukhusets fastighet skulle försäljas till så stor del, som ej behöfdes för utvidgning af gata eller allmän plats.

Allm. och Sahlgrenska sjukhusets styrelse skulle till Stadsfullmäktige ingifva förslag till ändringar i det för sjukhuset gällande reglementet.

Anläggningskostnaden, uppgjord på grundvalen af hofintendenten Kumliens beräkningar och granskade af byggmästaren F.O. Peterson, beräknas till 1 587 634 kr. 33 öre, men härifrån måste fråndragas antagna värdet för den n.v. sjukhusfastigheten, som antages till 855 836 kr. 75 öre (därvid dock, enär vid en reglering af gatorna icke hela den n.v. sjukhustomten komme att försäljas, drätselkammaren endast beräknat inkomsten för försäljning af återstoden till 611 810 kr.)

Beredningen framhåller särskildt fördelen (ej minst i afseende å billigare driftskostnader) af att få ett enda större och tidsenligt sjukhus, sanitärt förträffligt, i st.f. ett mindre vid sidan af det gamla.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 16 april 1896)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Carlotta och visar Sahlgrenska sjukhuset, byggnaden vid Grönsakstorget år 1897.