1800-talets Göteborg

Arbetsplatsolycka

”Olyckshändelse under arbete. En hamnarbetare Axel Sandström, boende 6 Klockaregatan, var vid middagstiden i går jemte flera kamrater sysselsatt med att från ett upplag vid Skeppsbron transportera en s.k. kolränna, hvilken bars på axlarna. En af karlarne blef utmattad och släppte sitt tag, hvarvid Sandström fick så mycket af tyngden på sin del, att han störtade omkull. Rännan föll på hufvudet af honom med den påföljd, att hans underkäke afbröts på två ställen, hvarjemte hans venstra ben skadades. Den skadade vårdas å Sahlgrenska sjukhuset”. (Ur: Göteborgs Aftonblad 7 maj 1896)

Bilden i sidhuvudet är hämtad ur Carlotta:Lastning på båt från hästar med kärra vid Skeppsbron omkring 1905.