1800-talets Göteborg

Göteborgs mekaniska verkstads ångpanneverkstad

”Göteborgs mekaniska verkstad har vid sidan af den gamla ångpanneverkstaden och parallellt med denna en ny ångpanneverkstad af stora dimensioner och med modern utrustning af maskiner. Den nya verkstaden har ett fritt spann af 12 meter, en höjd till underkant af den löpande kranen af 10 meter och en total längd färdigbygd af 38 meter. (Endast halfva längden är tills vidare bygd och afslutad med en provisionel vägg). Längs verkstaden löper en kraftig vandringskran, som vid afprofning lyfte 37 ½ tons; den drifves med bomullslina och har olika omsättningar för att lyfta smärre tyngder med stor hastighet.

Vid verkstadens vestra ända är en tornlik byggnad med en höjd af 15 meter till underkant af en särskild för hydrauliska nitningen afsedd löpande kran, under hvilken en ovanligt kraftig hydraulisk nitmaskin af Fielding & Platts tillverkning, Tweddels patent, är uppsatt. Denna är försedd med en särskild anordning, som sammantrycker plåtarne med hydraulisk kraft innan sjelfva nageln stansas, hvarigenom ett förstklassigt arbete erhålles. Nitmaskinen, som har ett gap af 3,25 meters djup och ett totaltryck af 100 tons, drifves medels ett trecylindriskt hydrauliskt pumpverk samt en accumulator för magasinerande af pumparnes arbetseffekt.

I öfrigt har verkstaen försetts med nya, kraftiga och moderna verktyg för ångpannetillverkning, hvaribland särskildt må nämnas en speciel pannborrmaskin, som borrar med 4 stål samtidigt, hvarjemte i samma maskin runda plåtkanter svarfvas; en grof valsmaskin, för bockning af mantelplåtar samt en multipelpunchmaskin, som pressar upp till 60 hål på en gång, jemte flera andra anordningar.

Häraf framgår att Göteborgs mekaniska verkstad ordnat sig för tillverkning af ångpannor i stor skala med alla sådana maskiner och redskap som förekomma vid första klassens utländska verkstäder. Också har härför ett betydande kapital nedlagts.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 8 maj 1896)

Bilden i sidhuvudet är hämtad ur Carlotta:Göteborgs Mekaniska Verkstad 1901, senare Götaverken. Byggnad vid Stora Badhusgatan 3. Interiör varvssmedjan