”Med föga tecken till lif anträffades i natt kl 12.45 en arbetare liggande å Packhusplatsen midt för tullhuset. Af polisen inbars han å polisstationen vid Spannmålsgatan, dit doktor Magnusson genast eftertelefonerad skyndsamt ankom.

Läkaren fann inom kort att den redlöse var i yttersta grad öfverlastad af sprit. Flera upplifningsförsök företogs, hvarjemte flere kamfertinsprutningar gjordes å mannen med den påföljd att han började andas. En stund därefter förklarade läkaren att ingen omedelbar fara för lifvet förefanns.

Klockan 6 på morgonen vaknade den anhållne som förklarade sig vara fullt frisk men klagade dock öfver hufvudvärk. Han befanns vara måleriarbetaren Ivar Hall från Mariestad.

Hall var idag instämd för polisdomstolen och bötfälldes för fylleri. Han och sju af stadens värste drinkare hade ur några å Packhusplatsen liggande tomma spritfat med vassrör sugit i sig den sprit som uppsugits af träet och under rådande värme åter pressas fram. På detta sätt presas omkring två liter sprit fram ur varje fat.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 16 maj 1896)

Bilden i sidhuvudet är hämtad ur Carlotta: Odaterad bild, som bland annat visar Packhusplatsen.