”Laxfisket i Säfveån. Detta fiske är till sju åttondelar sedan 1884 på tjugo år utarrenderat af Göteborgs stad till Jonsereds fabrikers aktiebolag, hvilket bolag sjelf äger en åttondel af samma fiske.

Olofligt fiskande af lax har under flera år pågått, och trots upprepade åtal fortsättes detta.

Säckbäraren Karl Larsson boende Paradisgatan 25 Göteborg är tilltalad för det han under sistlidna år olofligen fiskat i ån och har blifvit ådömd edgång. Då målet igår påropades, var Larsson ej närvarande, hvadan han ådömdes ansvar enligt 24 kap. 14§ strafflagen samt ålades utgifva en del ersättningar.

Den gamle laxfiskaren Gustaf Pettersson från Lexby Hallegården i Partille stod äfven åtalad för sjette gången olofligt fiske i ån: Flere besvärande omständigheter ha förekommit; bland annat har hans broders hustru varit åtalad vid rådhusrätten i Göteborg, för att vid fem olika tillfällen under förbjuden tid hafva sålt eller innehaft lax här i staden, hvarför hon ådömts böter.

I en af fiskeritillsyningsmannen till rätten ingifven skrift upplystes att Gustaf Pettersson vid fem olika tillfällen ådömts böter för olofligt laxfiske i Säfveån till sammanlagdt 680 kronor, hvarjemte han fått utgifva ej obetydliga rättegångskostnader.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 3 juni 1896)

Bilden i sidhuvudet är hämtad ur Carlotta: Gamlestads bro över Säveån.