”Ur den berättelse som föreligger rörande denna skolas verksamhet under läsåret 1895-96 må meddelas:

Antalet lärjungar vid läsårets början den 1 juli 1895, utgjorde 24. Under läsåret hafva 22 nya elever intagits, hvaremot 3 hafva utskrifvits och 1 aflidit å anstalten, hvadan antalet för närvarande utgör 42, nemligen 25 gossar och 17 flickor. I afseende på hemort illhöra 26 Göteborgs och Bohusläns landstingsområde, 8 Göteborgs stad, 7 Hallands län och 1 Elfsborgs län.

Vid undervisningen hafva eleverna varit fördelade i tre afdelningar eller klasser. Skolans inkomster ha under året uppgått till 9867: 20, däraf från länets landsting 3433: 33, stadsanslag 1900 kr. i elevafgifter kr 3785: 24.

Examen hålles måndagen den 8 juni och inbjudas härtill barnens målsmän och andra som hysa intresse för anstaltens välsignelsebringande verksamhet.” (Ur: Göteborgs aftonblad 1 juni 1896)

Bilden i sidhuvudet är hämtad ur Digitalt Museum: Stretered omkring 1930, foto: Mölndals museum.