1800-talets Göteborg

Festen å Lorensberg i afton…

”Festen å Lorensberg i afton lofvar att blifva ovanligt talrikt besökt.

“Virgo“, som ligger midtför förra järn­vågen, är föremål för en liflig uppmärk­samhet. Den afgår från Göteborg i morgon kl. 10 f. m.

För att följa “Virgo“ till Vinga utgå i morgon Hallandsbolagets ångare “Falken“

‘ kl. 9,45 f. m. och ångaren “Färdig“ samt ång. “Göta” kl. 10 f. m.

Tekniska samfundet bar förhyrt ang. “Necken“, som afgår från Hallandubåtarnes plats vid packhuset kl. ½ l0.

Vi meddela här en förteckning öfver expeditionens mecenaer;

  1. m:t konungen 30,000 kr.

D:r Alfr. Nobel 65,000 kr.

Baron Oscar Dickson 30,000 kr.

En som vill vara okänd 5,000 Detta utgjorde den summa öfveringeniör Andrée från början begärt.

Sedan skänktes af öfverste Sellström i Argentinska republiken 3,500 kr.

Ingeniör Robert Lamm i Stockholm 1,000 kr.

Grosshandl. Österlind i Stockholm 1,000 . kronor.

Riksdagsmannen E. Stridsberg i Trollhättan 500 kr.

En del poster & några hundra kronor . hvardera ha ock influtit. Härtill kommer – en massa större eller mindre gåfvor till ‘ expeditionen.

Apotekaron Gustaf Cavallis gåfva till den snart afresatide Spetsbergsexpeditionen bar ankommit till Göteborg. All den mångfaldiga medicin, som expeditionens läkare, d:r C. M. Ekelund, föreskrifvit, är inlagd i en större särdeles vacker lå­da, prydd med det kända röda korset å såväl framsida som lock. Den är myc­ket praktisk — gifvarens egen anordning — inrättad med tre lösa och två fasta fack. De lösa facken innehålla massor af atörre och mindre flaskor, omlindade med bastanta filtremsor. De fasta facken, farmaceutisk redskap, vågar, skedar, förbandsartiklar m. m., vätskor med tillhörande porslinskärl, för desinfektion allt väl förvarade i vaderade påsar. All medicinen m. m. är afsedd för sjelfva Spetsbergsexpedition en, men det torde nog hända, att äfven någon del af den vackra gåfvan kommer att medfölja på sjelfva Nordpolsfärden.

Deltagarne i Nodpolsexpeditionen kan den som intresserar sig för att lära känna de omtalade männens utseende, få se i boklådorna vid Södra Hamngatan, där I tvenne kabinettsporträtt af dem äro exponerade. Det ena framställer dem i stående ställning, arm i arm med öfveringeniör Andrée i midten. Det andra är en bild likaledes i kabinettsformat af hvar och en af de trenne nordpolsfararne.

I För de högre allmänna läroverkens lärjungar har beredts tillfälle att från särskildt reserverade platser & kajen åse “Virgos“ afgång.

*

“Virgo“ hade vid middagstiden i dag i det närmaste intagit sin last. Den lilla båten ligger Nedanför järnvågen sjömannamessigt putsad, fin och kokett. Man undrar på att hela ballonghueet och all den andra myckna packningen kunnat få rum i det lilla fartyget och undrar kanske än­nu mer på hur det skall kunna reda sig i den arktiska oceanen. Men “Virgo” lär vara en god sjöbåt och kaptenen är en bepröfvad sjöbjörn — minst lika trygg ooh säker som isbjörnarne på destinations­orten.

Ännu svajar den gamla slitna blågula flaggan från “Virgos” mast men i morgon breder den ut de nya sidendukarna för j vinden och styr okända öden till mötes.

 En lycklig resa!” (Ur: Göteborgs Aftonblad 6 juni 1896)

Bilden i sidhuvudet är hämtad ur Carlotta: Andrées polarexpedition 1896; Virgo på utgåenden. S/S Virgo var ångfartyget som transporterade expeditionens deltagare och packning från Göteborg till Spetsbergen.