”Konstnärernas och musei­männens utflykt till Särö i går företogs på två ångbåtar och gynnades af vackert väder. Det blåste visserligen litet, men det kunde ej skada att få några luftiska fläktar i den qvalmiga luften. När “Göta elf“ och “Särö“ lade ut från kajen spelade musikcorpsen på “Särö“ en marsch.

Resan var särdeles angenäm. Vid fram­komsten till Särö kl. 4 e. m. mottogos de lustresande af badsocieteten, hvarpå de spredo sig i de lummiga alléerna eller ba­dade, tills fanfarar kl. 5 tillkännagåfvo att middagen var serverad. Smörgåsbordet var dukadt under bar himmel, men sjelfva middagen åts under den mest animerade stämning vid småbord i restauranten.

Prins Eugen hade på sin högra sida fru öfverintendentskan Westin och på sin venstra fru Göthilda Fürstenberg. Vid detta bord voro i öfrigt placerade fruarna Richard Berg, Hirsch-Pauli, Gardell-Eric- son, Carl Lagerberg, herrar presidenten C.J. Waern, öfverintendenten Westin, Pontus Fürstenberg, Ang. Röhss m. fl.

Hr Pontus Fürstenberg helsade gästerna, särskildt prins Eugen, välkomna, kammarherre Lagerberg föreslog skålen för de resande artisterna, professor Wising talade for Säröboroa, särskildt för damerna. Presidenten Wærn tackade för gästerna och hr Aug. Röhss för Säröborna. Prins Eugen tackade i konstnärernas namn för det sätt, hvarpå Göteborg visat sig uppfatta kon­stens betydelse, och för den väl ordnade utställningen, hvilken erbjöd präktiga prof på hvad svensk konst under senaste åren förmått prestera, vändande h. k. h. till sist sina ord speciellt åt utställningsstyrelsen.

Samqvämet fortsattes sedan vid kaffeborden. Ännu flera skålar utbraktes och man fick höra en klingande qvartettsång.

K1. 9 anträddes hemfärden.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 20 juni 1896)

Bilden i sidhuvudet är hämtad ur Carlotta: Ångaren Skandia Göteborg. T.h. brovaktarekurer, 1898