1800-talets Göteborg

Göteborgs fattigvård

”Antalet personer, hvilka under maj månad varit intagna å fattigvårdsanstalten å Gibraltar, uppgick till 599 män och 392 qvinnor, af hvilka 362 män och 140 qvinnor voro försörjningshjon, 124 män och 120 qvinnor sjukafdelningshjon, 60 mäng och 75 qvinnor dårhushjon, 23 ammor, 26 manliga och 15 qvinliga skolbarn, 11 manliga och 15 qvinliga koltbarn samt 16 manliga och 9 qvinliga dibarn.

Antalet personer, som under samma månad varit intagna å försörjningshuset i Majorna, utgjorde 58 män och 9 qvinnor, alla försörjningshjon.

Under månaden hafva i ordinarie understöd utbetalatas kr. 16,244:50 och i extra understöd kr. 927 till resp. 3,471 och 139 personer.

Till 186 personer från främmande kommuner utbetaltes 1,155 kr. 50 öre.

Till 1,419 skolbarn utdelades 35,450 brödkakor.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 22 juni 1896)

Bilden i sidhuvudet är hämtad ur Carlotta. Gibraltar sjukhem, personalbostad.