1800-talets Göteborg

Ett skarpsillstim har siktats i Kalfsund

”Ett större skarpsillstim ob­serverades i förgår afton i Stora Kalfsund, skrifver G. P., Stimmet, som uppträdde ovan­ligt tidigt for året, sträckte sig, såvidt man kunde se, från Hönö ett godt stycke upp emot Björkö och var så fatt, att vattnet var alldeles silfverskimrande. Skådespelet var så mycket vackrare, som solen da lutade mot sin nedgång och strålarne föllo snedt ned på vattenbrynet, hvilket de tusentals lifliga fiskarne bröto i glindrande facetter.

Då fiskarne hoppade i vattenbrynet, lät det nästan som om en duktig hagel- eller regnskur piskat vattenytan.

Fiskmåsarne, som här sågo ett ovanligt rikt dukadt bord, försummade icke att taga för sig af välfägnaden, men syntes inom osedvanligt kort tid — när man tager i betraktande dessa foglars glupskhet — ha fått sitt lystmäte; men hela deras utseende, då de med tunga ving­slag seglade ofvan vattnet, tycktes uttrycka tanken: här mås det godt.

Naturligtvis voro icke heller amatör- och andra fiskare därute sena att komma ut med håfvar, men stimmet var skyggt af sig, hvadan fiskarfänget blef klent.

Emellertid är det ju ganska märkligt, att skarpsillstimmarne så tidigt och i sådan myckenhet uppträda inne i fjordarne.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 4 juli 1896)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Bohusläns museum, Digitalt Museum: Parti från Kalfsund 1900-20.