1800-talets Göteborg

Lorensberg lockar många besökare

”På Lorensberg uppträda sedan 1 juli en hel uppsättning nya artister, till­sammans inemot ett tjugutal personer. Programmet är både långt och ståtligt och upptager en stor mängd här aldrig sedda nummer.

Bland de mänga uppträdande kunna nå­gra förtjena nämnas. Fröken Hermine v. Scidern föredrar tyska sånger och The Roths“ både tyska och engelska. De sistnämndas duetter höras med stort nöje. På deras repertoire befinna sig också flera stora stycken, utdrag ur operor och dy­likt, som tack vare de båda artisternas goda röster och fina samsjungning, präkti­ga sångkonst och dramatiskt liffulla och vårdade uppträdande göra sig utomordent­ligt väl gällande. Bland de sjungande ar­tisterna får inte glömmas den svenska sångerskan i röken Anna Ohlsson, hvilkens fylliga djupa alt fullt kommer till sin rätt i de vackert föredragna sångerna.

“The Pasqualinos eqvilibrera på hvar­andras hufvuden, Deras prestationer äro fenomenala. De kunna knappt beskrifvas. Dylikt har aldrig skådats i Göteborg. Ett spännande nummer är då den ene spatserar upp och ned för en trappa med den andre med sitt hufvud balanserande på hans. Många andra af deras konststycken att förtiga. Hvad som sagts om dessa arti­sters prestationer “fenomenelt“ kan äfven sägas om den unga miss Antonias storar­tade exercitier i trapez. En sådan häp­nadsväckande vighet, muskelstyrka och ut­hållighet i “arbetet“ förenad med elegans i utförandet får man inte ofta se hos en trapezkonstnär.

Musikaliska clowner finnas också. De heta “Tom & Jack“. De äro mycket mu­sikaliska och mycket excentriska men också mycket roliga. Något som ju inte kan sägas om precis alla “artister” med ”excentriska” nummer på repertoiren. Särskildt deras musikaliska schackspel är väl förtjent både att ses och höras. “Sy­strarna Merkel“ uppträder i ett akroba­tiskt potpourri säkert och vigt.

Balettsälskapet “Atalias“ vackra, pla­stiska dans åskådas alltid med nöje. Sällskapet kommer nog inte att lemna Lorensberg med det snaraste. Så har det dansat sig in i publikens gunst, och publiken har varit talrik på Lorensberg dessa qvällarna. Så talrik att den ibland knappast kunnat få något bord att sitta vid. Men dessa ha stannat qvar ändå, ty programmet har varit så bra, som inte på många år.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 6 juli 1896)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Lorensbergs restaurang.