1800-talets Göteborg

Swen Dymling

Dödsfall. Innehafvaren af firman Sven Dymling & Co. härstädes grosshand­laren Swen Dymling afled i går morgse i en ålder af ej fylda 45 år.

Den bortgångne, som var ytterst vänsäll och omtyckt samt egde en stor vän­skapskrets, hade en längre tid fjettrats vid sjuksängen af ett svårare lidande. Såsom sportvän intresserade han sig i synnerhet för gymnastiken samt roddsport. Bl.a. må anmärkas att han var förste upphofsmannen till Skridskosällskapet Bore samt tillhörde vid sin död flere af härva­rande gymnastiksällskap och sportföreningar.

I sin affärsverksamhet, som han bör­jade år 1876, hade han särskildt egnat sig åt att anskaffa verktyg och materialier för slöjdamatörer, och har han däri­genom lemnat en god hjelp ät och höjt utvecklingen af den så moderna och vackra hemslöjden. Han var också en af stiftar­na af Göteborgs Lithografiska Aktiebolag.

Swen Dymling, som tillhörde en af vår stads äldre köpmannasläkter, sörjes när­mast af änka, f. Cavalli, samt 4 söner.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 9 juli 1896)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs Stadsmuseum, Carlotta: Dymlingska huset, foto från 1930.