1800-talets Göteborg

Konungens utflykt till Styrsö

”Om konungens utflykt till Styrsö i går skrifves till G. P:n:

Till en utfärd med chefsångaren “Drott1‘ hade h. m:t i går inbjudit ett antal da­mer och herrar ur societeten, inalles 20 personer. Samlingen skedde kl. 9,45 på morgonen, och kl. 10 lyftade “Drott“ an­kar, styrande ut genom södra inloppet. Efter två timmars färd och sedan Kalfsund passerats, ankrade “Drott“ och appell till dejeunerns serverande gafs.

Konungen hade vid sitt bord samtliga damerna samt italienske ministern Zannini, som fått sin plats vid h. m:t. I den inre saloneen var taflel anordnad för herrarne. Och här voro konungens uppvak­tande samt officerarne å “Drott“ outtrött­liga att utöfva värdskapet. Vid taffelns slut frambars det med skummande drufvosaft fylda “Drotthornet“. H. m:t före­slog därvid skalen för damerna, och hor­net fick sedan gå laget rundt.

Sedan “Drott“ åter salt i gång, gjor­des en tur rundt Styrsö hafsbad, där tal­rika skaror helsade konungen, hvarpä kursen åter sattes på Marstrand, dit an­komsten skedde kl. 4 e. m. Just i denna stund började ett mildt regn falla, under det att den så ytterst angenäma färden i öfrigt gynnats af det behagligaste väder.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 6 augusti 1896)

Bilden i sidhuvudet är hämtad ur Digitalt Museum: H.M Chefsfartyget Drott