”K.m:t har anvisat ett belopp från handels- och sjöfartsfonden af 25,000 kronor att — sedan det belopp af 13,300 kronor, som ytterligare erfordras, blifvit insamladt och till väg- och vattenbyggnadsstyrelsen öfverlemnadt — af styrelsen emot redovis­ningsskyldighet i mon af behof lyftas, för att användas dels till undersökning röran­de segelled mellan Venersborg ooh Göte­borg samt upprättande af kostnadsförslag för sådan segelled med alternativa djup af 4,5 och 6 meter samt med därefter af- passade mått & kanal och slussar, dels till sådan undersökning rörande segelled mellan Venersborg och Uddevalla, att med ledning däraf må kunna bedömas, huru­vida en segelled med denna sträckning och med ofvan angifna alternativa djup bör, med fäst afseende vid de svårig­heter, som möta, och de fördelar, som kunna beredas, blifva lika fördelaktig som eller fördelaktigare än leden till Göteborg, dels till undersökning af segelleden i Venern närmast Venersborg och leden ge­nom Lurö skärgård samt upprättande af förslag till ordnande af dessa leder i öfverensstämmelse med leden till Kattegat, dels ock till undersökning af Venerns vik­tigare hamnar i den mon enligt väg- och vattenbyggnadsstyrelsens bepröfvande till­räckliga bidrag till kostnaderna för en så­dan undersökning lemnas af dem, som i rörelsen vid ifrågavarande hamnar äro in­tresserade.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 5 augusti 1896)

Bilden i sidhuvudet är hämtad ur Digitalt Museum: Ströms sluss. Hjärtum Uppförd 1909-16, strax väster om 1844-års sluss. Kanlakontor, manöverhytt samt slussvaktarbostad. Ströms sluss är en av 6 slussar i Göta älv.