”Med anledning af en under rubrik “Upprop till velocipedryttare i Göteborg“ i eder ärade tidning för sistlidne lördag synlig uppsats ber jag att angående däri omnämnde sammanstötning mellan tvenne velocipedryttare invid Långedrag få till beriktigande meddela följande:

Då jag vid ofvannämnda tillfälle kom gående vägen fram från Hinsholmen till Långedrag, mötte jag strax nedanför den vägkrök, där sammanstötningen egde rum, en ung och, som det tycktes mig icke fullt landsvägsvan velocipedryttare. Då denne kom midt för den plats, där jag befann mig — omkring 20 till

30 meter nedanför vägkröken — gjorde han en rätt häftig och fullkomligt obefogad spurt, med anledning hvaraf jag vände mig om för att ropa till honom att akta sig för svängen. Denna vändning satte mig dock tyvärr icke i tillfälle att hindra sammanstötningen, men väl att få se hur den tillgick.

Förenämnda ryttare red alltså med full fart, och utan att ringa; åtminstone ringde han icke hörbart, hvaremot den uppifrån kommande ryt­taren färdades sakta, på rätt sida af vägen, och gaf tydlig signal med klockan.

Jag är dessutom i tillfälle meddela, att sistnämnde person har varit velocipedryttare un­der en tidrymd af 30 år, och således mycket väl vet och rättar sig efter hvad som är att iakttaga vid landsvägsridt.

Hvad beträffar, att den ene ryttaren skulle förlorat sansen, kan jag meddela, att så dess bättre icke måtte ha varit förhållandet, ty jag talade med den ene ryttaren och såg sjelf den andre fortsätta sin väg framåt strax efter olyckshändelsen.

För öfrigt till alla delar gillande uppsatsen i fråga, vill äfven jag begagna tillfället upp­mana hrr velocipedryttare att iakttaga stör­sta försiktighet så val på landsvägarne som i synnerhet i staden,

Velocipedryttare,
också medlem af G. V. K.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 15 augusti 1896)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Digitalt Museum: Mössebergs kurort