1800-talets Göteborg

Olika priser på kajbyggnader

Revisorerna för Göteborgs hamn- ocb elfarbelens räkenskaper för 1895 göra bl. a. följande anmärkning:

Uti komiterades för åvägabringande af frihamn i Göteborg årsberättelse för 1895 ———————————anföres bl. a. att — — — kostnaderna för byggandet af härvarande nya kajen, beräknad för knappa 6 meters vattendjup, skulle vara 1,230: — per löpande meter. Men då till sagde komiterade samtidigt ingått med fulla garantier försedt anbud från enskild entrepre­nör att bygga likadan kaj, beräknad för ett vattendjup af 7 meter, till ett pris af kronor 802: — per löpande meter, så ha dessa så olika uppgifter bär i staden väckt sådan upp­märksamhet, att en offentlig förklaring öfver det sannolika misstaget torde få anses vara behöflig.

Med anledning af denna anmärkning för­klarar styrelsen öfver förstnämnda arbeten: ——– — i kostnadsförslaget för denna kaj­

sträcka, uppgjordt af dåvarande öfveringeniören J. G. Richert, beräknades kostnaden till 365 kronor pr längdfot eller 1,230 kronor pr längdmeter, men blef i verkligheten lägre. Huruvida en kajbyggnad vid Tingstadsvassen af liknande beskaffenhet med den vid Mast­hugget, ehuru till en meter större vattendjup, kan utföras till afsevärdt billigare pris än Masthuggskajen betingat, är styrelsen icke i tillfälle att bedöma, då hon hittills saknat anledning att låta verkställa undersökningar och upprätta kostnadsförslag för kajbyggnad vid Tingstadsvassen, Antecknas må emeller­tid, att djupet till fast botten utmed Mast- huggskajen befunnits variera ända därhän, att sådan botten uppnåtts å en punkt på 63 och å en annan på 129 meters djup under medel­vattenståndet. Möjligt är ju att å Tingstadsvassen anträffats fast botten på långt mindre djup och att denna omständighet kan i sin mon anföras såsom förklaring af det låga prisanbud å kaj byggnad vid denna vass, hvilket af revisorerna återgifvits. Utan känne­dom emellertid om ens den väsentliga beskaf­fenheten af den till jemförelse upptagna pro­jekterade kajbyggnaden vid Tingstadsvassen, måste emellertid en sådan jemförelse blifva helt och hållet värdelös samt utan betydelse för dem med revisorernas ifrågavarande utta­lande åsyftade hufvudfrågan, eller huruvida kajarbetet vid Masthugget kunnat, utan åsido- j sättande af nödiga kraf på varaktighet och arbetets goda beskaffenhet i öfrigt, utföras till lägre kostnad än den, som för detta ar­bete tagits i anspråk.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 31 augusti 1896)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Flygfoto över Centralhamnen, taget år 1921.