”Liket af åkardrängen Johan August Börjesson anträffades i förgår kl. 11,20 f. m. flytande i Säfveåns utlopp i Göta elf af arbetskarlen Teodor Rushman från Utby.

Börjesson lemnade sin bostad n:r 14 Olskroksgatan 31 sistlidne augusti och har sedan ej varit synlig. Han var de senaste fem åren anställd hos kajåkaren Karl Svensson n:r 4b Stampgatan samt har i denna sin tjenst varit nykter och arbetsam.

Sedan han i början af sommaren vid ett fall från åkdonet bröt sin ena arm hvarigenom han tidtals ej kunde sköta sin tjenst har han varit nedstämd samt yttrat: ”Väl vore om jag vore död.”

Börjesson var född 1857.

Liket kommer att obduceras af andre stads­läkaren.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 7 september 1896)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Borgaregatan mot Redbergsvägen, foto taget från Olskroksgatan. Omkr. 1910-1915.