1800-talets Göteborg

Hyllad lärarinna

”Lärarinnan Maria Sundberg i Krokslätt, som tjänst­gjort i Örgryte i 33 år, fyller i dag 60 år. Med anledning häraf fick hon i morgse mottaga lyckönskningar af skolrådets ord­förande prosten Ekberg samt af sina kam­rater. Skolläraren Hagberg tolkade kam­raternas aktning och vänskap för den ål­driga lärarinnan och öfverlemnade å deras vägnar till henne en värdefull minnesgåfva. Äfven af nuvarande och forna elever hade en vacker gåfva inköpts.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 30 september 1896)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Södra Vägen. Krokslätt. [tryck]; d. 1/12 1902 [bläckskrift]; Maria Perssons affär.