”En ny uppfinning, hvarigenom en bageriugn kan hållas vid jemn varmagrad, har gjorts af bagaremästare N. Aug. Johansson härstädes och tillämpats vid hans nyanlagda vienerbageri vid hörnet af Linné- och Plantagegatorna, hvilket för öfrigt är alltigenom så propert ordnadt, att det är en lust att se och värdt att antecknas, ty snyggheten kan aldrig drifvas för långt i en dylik affär.

Hvad säges t. ex. om en inredning i polerad valnöt med speglar af silfverpoppel, eller väggdekorationerna, landskapsstycken i olja, uti en bageributik. Arbe­tet i bageriet sker invid åt gatan vettande fönster inför allmänhetens ögon.

“Tvi’ skinn och brända bullar“ — sä­ger skalden Runeberg — sådana bageri­butiker ska’ vi ha!” (Ur: Göteborgs Aftonblad 10 oktober 1896)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Järntorget södra sidan, Vy från Järntorgsgatan.