1800-talets Göteborg

En ny bageriugn

”En ny uppfinning, hvarigenom en bageriugn kan hållas vid jemn varmagrad, har gjorts af bagaremästare N. Aug. Johansson härstädes och tillämpats vid hans nyanlagda vienerbageri vid hörnet af Linné- och Plantagegatorna, hvilket för öfrigt är alltigenom så propert ordnadt, att det är en lust att se och värdt att antecknas, ty snyggheten kan aldrig drifvas för långt i en dylik affär.

Hvad säges t. ex. om en inredning i polerad valnöt med speglar af silfverpoppel, eller väggdekorationerna, landskapsstycken i olja, uti en bageributik. Arbe­tet i bageriet sker invid åt gatan vettande fönster inför allmänhetens ögon.

“Tvi’ skinn och brända bullar“ — sä­ger skalden Runeberg — sådana bageri­butiker ska’ vi ha!” (Ur: Göteborgs Aftonblad 10 oktober 1896)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Järntorget södra sidan, Vy från Järntorgsgatan.