”Ett af vår stads gamla byggnadsminnen, den gamla vattenbehållaren vid Kungsportsplatsen, är föremål | för uppmärksamhet i senaste numret af tidskriften “Industrien“. Signaturen Y. R—n förordar däri den gamla byggnadens “bevarande för spekulationens onda ögon och återställande i värdigt skick för nå­gon ny kulturuppgift“. Man behöfver blott, säger han, kasta ett uppmärksamt öga på den gamla byggnaden för att finna den ega en synnerligt pittoresk gruppering. Skött med litet arkitektonisk ans, skulle denna gruppering framträda på ett särde­les fördelaktigt sätt, icke minst tack vare ett egendomligt läge öfver det gamla brohvalfvet med sitt mörka vatten. Praktisk nytta skulle äfven härmed kunna förbindas, i det byggnaden med sitt centrala läge fördelaktigt skulle kunna anordnas som exempelvis filial till någon allmän inrätt­ning: nytt postkontor, lokal för uppbörd, för röstning, mindre utställningslokal, före­läsningssal, arkiv eller dylikt. Förf. visar äfven i teckning, huru han tänkt sig dess förverkligande, och tillfogar att kostnadssumman för ombyggandet icke torde taga i anspråk mer än på sin höjd 10,000 kronor.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 19 oktober 1896)

Den gamla byggnaden bevarades inte utan revs omkring 1899.

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Gamla Vattenreservoaren 1891.