”I går företogo general Elliot och de honom åt­följande officerarne med ångslup en resa i skärgården i afsikt att taga i betraktande de ifrågasatta befästningslinierna Elfsborg — Käringberget och Torslanda—Rifön. Se­dermera reste generalen åtföljd af office­rare i vagn till Askim, där det i försla­get lär komma att framhållas önskvärdhe­ten af strandbefästning, som kan hindra en inträngande fiende att därifrån bom­bardera Göteborg eller landstiga.

Generalen afreste med nattsnälltåget till hufvudstaden.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 20 oktober 1896)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Göteborg. Älvsborgsfjorden.