1800-talets Göteborg

Inbjudan till föräldramöten

”Föräldramöten har Allmänna Folkskolestyrelsen härstädos beslutits söka åvägabringa.

Dylika möten ha förut hållits i Gamlestadens distrikt och hafva manat till efterföljd, hvadan skolstyrelsen beslutit aflåta skrifvelse till de olika distriktens skolnämnder med hemställan, att de, där förhållandena sådant medgifva och på­kalla, måtte göra försök med anordnande af sammankomster med föräldrar till i skolan varande barn i enlighet med en uppgjord plan.

Enligt denna skulle, med hänsyn till det stora antalet föräldrar, en begräns­ning göras sålunda, att i första rummet inbjödes föräldrar till barn i småskolan och i folkskolans lägre klasser och till sammankomsterna, som ordnas af nämn­derna, föräldrarna inbjödes i mindre grup­per för hvarje gång.

Styrelsen hyser den förhoppning, att de föreslagna sammankomsterna vore egnade att i många afseenden upplysa och in­tressera föräldrarna samt aflägsna miss­förstånd rörande skolans verksamhet och ordning.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 23 oktober 1896)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Foto från omkring år 1897, med skolbarn och lärarinna Anna Axelsson på Köpstadsö. Klassen ute i det fria. Barnen och Anna Axelsson har blommor i hnänderna, några av pojkarna har blommor i mössorna. Ida Gustafsson står längst fram, tvåa från höger, i rutig blus och randigt förkläde.